Біорізноманіття природних комплексів та ландшафтів

Ботанічні (геоботанічні) дослідження.

Дубина Д. В., Подорожний С. М.

1. Закладка пробних площ і облікових майданчиків.

Вивчення і опис рослинних угруповань і популяцій окремих рослинних видів проводять, як правило, на пробних майданчиках. Ці пробні площі повинні дати достатньо повне уявлення про угруповання, що вивчається, і тому розміри їх не повинні бути дуже малі. Для трав'яних співтовариств площа пробних майданчиків повинна складати від 1 до 100 м2 залежно від розмірів природних ділянок окремих угруповань, для лісових ділянок від 100 і 5000 м2. (Ярошенко, 1961). Деякі автори приводять дещо менші розміри пробних майданчиків. Так Г. Вальтер і H. Ellenberg приводять наступні площі пробних майданчиків:

- ліси (включаючи деревний ярус) – 200-300 м2

- ліси (тільки нижній ярус) – 50-200 м2

- пустки 10-25 м2

- луги 10-25 м2

- пасовища 5-10 м2

- сегетальні| трав’яні угруповання| – 25-100 м2

- угруповання мохів 1-4 м2

- угруповання лишайників 0,1-1 м2.

Схожі цифри площ приводять і інші автори (Александрова, 1969; Голубев, 1977, 1981; Голубев, Корженевський, 1985) замінюючи пустки степовими ділянками.

На рівнинах, як правило, закладають крупніші площі, в горах нерідко необхідні дрібніші, у зв'язку з тим, що тут строкатість екологічних умов визначає і значну строкатість рослинних угруповань в просторі.

При дуже крупних (у чверть гектара і більш) площах, що закладаються в лісах, доцільно деревну і чагарникову рослинність описувати на всій цій площі. Для опису трав'янистої лісової рослинності виділяють в межах великої декілька майданчиків менш крупних розмірів і описують тільки їх.

Пробні площі можуть бути як строго визначених, так і менш визначених розмірів і контурів. У першому випадку площа має звичайно квадратну або прямокутну форму і межі її, хоча б в кутках, позначаються кілочками або іншими знаками. У другому випадку, якщо розмір описуваного ценозу| невеликий (що часто буває в горах), можна обмежити пробну площу природними межами даного угруповання. Якщо ж природний розмір співтовариства (ділянки асоціації) крупніший, то в його межах можна виділити площу менших розмірів.

На пробній площі проводиться загальний опис рослинності за програмою, яка приводиться нижче. При дослідженні лісових співтовариств пробна площа використовується також для перерахунку дерев, кількість яких потім перераховується на гектар. У цих випадках пробні площі слід виділяти точних розмірів, прив'язувати до яких-небудь орієнтирів, наприклад до просік, і наносити на план.

Пробні площі повинні закладатися в достатньо типових місцях, що особливо важливо в тих випадках, коли таких площ небагато. Рекомендується в кожній асоціації закладати не менше трьох пробних площ.

Якщо є необхідність точного підрахунку дрібніших об'єктів, наприклад деревних сходів, пагонів або куртин трав, покриття окремих видів трав'яного, мохового або лишайникового ярусів, проектної зйомки меж мікроугрупувань і т. д., то в межах пробної площі закладають ще облікові майданчики. Вони мають значно менші розміри, ніж пробна площа - а саме частіше від 1 до 4 м2. Такі майданчики використовуються також для вагових аналізів травостою| (в першу чергу для визначення фитомаси| того або іншого рослинного угруповання). В деяких випадках, наприклад при підрахунках сходів однорічних трав'янистих рослин, використовують квадрати із стороною, рівною 0.1 м, тобто 10 см.

В межах кожної пробної площі кількість облікових майданчиків може бути різною залежно від цілей дослідження і розмірів майданчиків. При вивченні мозаїчності лугових і степових рослинних співтовариств (рекогносцирувальні дослідження маршрутного характеру) можна обмежуватися двома метровими квадратами, а при детальніших дослідженнях - п'ятьма метровими квадратами.

При підрахунках деревних сходів рекомендується закладати не менш 10 метрових квадратів на кожну пробну площу.

Якщо рослинні угруповання утворюють мозаїчний комплекс, в якому чергуються порівняно дрібні ділянки різних асоціацій, то можна не виділяти окремо пробних площ і облікових майданчиків, а просто вести опис або природних меж ділянок асоціацій, або відразу на облікових майданчиках, минувши пробні площі.

2. Опис пробних площ і облікових майданчиків.

2.1. Облік видового складу рослинного угруповання.

Виконання обліку особливих пояснень не вимагає. Потрібно тільки мати на увазі необхідність найретельнішого складання списку рослин з тим, щоб в нього потрапили всі види, що знаходяться на майданчику - як в зрілому стані, так і не квітучі, і навіть сходи. Рекомендується розташовувати рослини списку по життєвих формах: спочатку дерева, потім чагарники, напівчагарники, трави, мохи, лишайники, гриби, водорості. В межах кожної з цих груп життєвих форм види рослин перераховуються або в систематичному, або в алфавітному порядку.

Слід зазначити, що в більшості випадків вивченням і описом таких груп як водорості, мохи, гриби і лишайники займаються профільні фахівці (мікологи, альгологи|, ліхнологи| і бріологи).

2.2.Рясність.

Рясністю називається кількість екземплярів якого-небудь виду в межах пробної площі або облікового майданчика. При обліку рясності доводиться нерідко стикатися з трудністю розмежування окремих індивідів (наприклад, кореневищні рослини). У таких випадках підрахунок індивідів можна замінити підрахунком стебел. І те і інше представляє об'єктивну оцінку рясності. Такого роду оцінка буває часто громіздкою і копіткою, і тому застосовується в основному для вивчення і оцінки популяцій рідкісних видів рослин.

Звичайно для опису трав'янистих ценозів|, частіше застосовують суб'єктивну оцінку за допомогою якої-небудь шкали. Пропонуються різні шкали рясності: одні з них цифрові, частіше всього п’яти-| або десятибальні, інші ж використовують не цифри, а словесні вирази. З цифрових шкал найпростіша — п’ятибальна| шкала Хульта, цифрові бали якої слід розуміти приблизно так: 5 – вид дуже рясний, 4 - рясний, 3 - не рясний, 2 - нечисленний, 1 - дуже нечисленний.

У 6-бальній| шкалі Друде дані не цифри, а наступні словесні позначення:
- Sос. (sociales) — рослина стуляється надземними частинами, утворюючи фон;

- Сор.3 (сорiоsае3) — рослина зустрічається дуже рясно;

- Сор.2 (сорiоsае2) — особин багато;

- Сор.1 (сорiоsае1) — особин досить багато;

- Sр. (sраrsае) — рослина зустрічається в невеликій кількості, подекуди;

- Sоl. (sоlitаriае) — рослина зустрічається в дуже малій кількості, рідкісними екземплярами.
Часто вживають ще позначення un. (unicum) — для тих випадків, коли вид зустрічається на майданчику в єдиному екземплярі.

При користуванні шкалою Друде неминуче доводиться поєднувати уявлення про кількість екземплярів кожного виду з уявленням про проективне покриття, тобто від займаної їм площі. Приблизно можна прийняти, що у багатьох випадках відмітка sос., відповідатиме проективному покриттю особинами даного виду більше 90% площі ділянки. Відмітка сор.3 - 90-70%; сор.2 – 70-50%, сор.1 – 50-30%, sр. – 30-10%, sоl. і un. - менше 10%. У тих випадках, коли особин якого-небудь виду дуже багато, але вони дуже дрібного розміру (наприклад, деякі весняні ефемери та ін.), може мати місце велика розбіжність між рясністю і проективним покриттям. У цих випадках при користуванні шкалою Друде в основному беруть до уваги саме кількість особин, а не площу покриття.

Останнім часом найбільш популярна і найчастіше використовується шкала чисельності Браун-Бланке (Braun-Blaquet, 1964), яка суміщає як оцінку числа індивідуумів, так і ступінь їх проективного покриття. Шкала складається з семи балів:

- 5 – рослиною покрито більше ¾ майданчика (більше 75%);

- 4 – рослиною покрито від ½ до ¾ майданчика (або 50-75%);

- 3 – рослиною покрито від ¼ до ½ майданчика (або 25-50%);

- 2 – рослиною покрито від 1/20 до ¼ майданчика (5-25%) або досить розріджені, але покривають більше 1/20 покриття;

- 1 – рослини численні, але покривають менше 1/20 (або менше 5%);

- + - рослини розріджені з дуже незначним покриттям;

- r - украй не чисельні з дуже незначним покриттям (1—5 особин).

Ця шкала в нижчих балах більш відповідає рясності, а у вищих — переважанню (домінуванню). Тому її називають шкалою «рясності-переважання».

При вивченні лісових угруповань для деревної рослинності покриття виражається
в двох величинах: у покритті стовбурами і покритті кронами. І те і інше
покриття виражається дробом, причому покриття стовбурами звичайно позначається простим дробом, а покриття кронами — десятинним.

Покриття стовбураминазивають частіше повнотою деревостанів|. Це сума поперечних перетинів всіх стовбурів даного деревного виду на рівні грудей, прийнятому в середньому за 1.3 м від поверхні землі. Повноту деревостанів| вираховують або на око, або обчислюють після перерахунку стовбурів і вимірювань їх діаметрів мірною вилкою.[1] Повноту деревостанів| виражають в десятих долях від загального покриття стовбурів всього деревостанів|. Наприклад, вираз: бук 5/10, граб 4/10, липа1/10 (або 5Б, 4Г, 1Л) — представляє приклад такого обліку в змішаному насадженні з переважанням буку. Сума дробів повинна бути завжди рівна 1, незалежно від того, густим або розрідженим є древостан| в цілому. Частіше, проте, позначають це скорочено, відзначаючи лише чисельники дробів, наприклад 5Б, 4Г, 1Л. Іноді такого роду позначення застосовують для обліку не відносного покриття кожної деревної породи, а просто відносної кількості її стовбурів. У обох випадках, якщо сума дробів повинна бути рівна 1, сума чисельників буде рівна 10.

Покриття крон або, як його називають, «світлова повнота насаджень», представляє відношення поверхні ґрунту, затіненого кронами дерев (сумарно для всіх видів деревного ярусу), до загальної поверхні ґрунту пробної площі, виражене в десятих долях. Наприклад, при світловій повноті 0.9 затінене кронами 9/10 поверхні ґрунту і 1/10 не затінена. Світлову повноту потрібно визначати по можливості опівдні, оскільки її величина залежить від кута падіння сонячних променів і тому неоднакова у різний час дня. Крім того, при роботі в листяних лісах її потрібно визначити влітку, тобто у той час коли листя на деревах вже цілком розвинене.

При стаціонарних дослідженнях світлову повноту визначають протягом всього вегетаційного періоду в один і той же час, щоб мати порівнянні дані.

Об'ємний метод визначення застосовується головним чином в лісовій таксації. Для визначення об'єму дерева, або, як говорять в лісівництві, його запасу, потрібно знати площу перетину стовбура на висоті грудей і висоту дерева. При визначенні запасу площу перетину вимірюють звичайно мірною вилкою. Висоту дерева вимірюють або висотоміром, або за допомогою тієї ж мірної вилки.

Знаючи площу перетини і висоту дерева, або визначають запас по спеціальним таблицям, чи ж просто вважають об'єм дерева рівним 1/2 добутку площі перетину на висоту. Знаючи запас кожного дерева або середнього дерева тієї або іншої породи неважко визначити запас всього древостану| пробної площі.

Ваговий метод визначення частіше застосовують при вивченні трав'янистих ценозів|. Для цього з майданчика в 1 м кв. зрізають весь травостой| на рівні ґрунту. Залежно від завдання або цілей дослідження зрізані рослини в свіжому або повітряно-сухому вигляді зважують або розбирають по видах і зважують окремо. Таким чином, визначають фитомасу| окремих угруповань або визначають участь у відсотках окремих видів.

Рекомендується на кожній пробній площі брати укоси не менше ніж з чотирьох метрових майданчиків. При значному числі пробних площ і достатньо однорідних травостоях| можна обмежуватися 2-З| укосами на кожній пробній площі.

Звичайно вагові аналізи дають цифри, дещо перебільшені проти господарської врожайності. Це пояснюється, перш за все, тим, що при звичайному сінокосінні і особливо при механізованому сінокосінні зрізи проводиться дещо вище від поверхні землі, а частково тим, що при ньому неминучі деякі втрати при сушці, прибиранню в копиці і стоги. За даними І. В. Ларіна (Ларін, 1956) для вагових аналізів врожайність перебільшена проти господарської в середньому на 10-30% залежно від характеру рослинного покриву.

Частота зустрічей виду або константна. Якщо для одного рослинного угруповання є декілька описів, то можна обчислити константну або присутність видів в угрупованнях. Під цим розуміють частоту зустрічей видів в окремих фітоценотичних| описах. ЇЇ указують у відсотках або по 5-ти бальній шкалі де;

- I – 1-20%; II – 21-40%; III – 41-60%; IV – 61-80%; V – 81-100%.

Скупченість видів. Ця ознака торкається того, чи росте той або інший вид на даній ділянці поодиноко, або якщо групами, то наскільки ці групи великі, а особини в їх межах скупчені.
Браун-Бланке (Braun-Blaquet, 1951) приводить шкалу для позначення скупченості (громадськості) в балах:

1 - росте одинично;

2 - групами або купками;

З - дрібними плямами;

4 - дрібними; колоніями або крупними плямами або утворює килим;

5 – великими заростями.

Відмітку скупченості прийнято ставити після відмітки рясності.

Життєвість (віалитет|). Ця ознака звичайно указується лише для тих видів, які або явно пригнічені, або, навпаки, дуже розвинені в даному угрупованні. Життєвість позначається просто короткою словесною характеристикою.

Ярусність. При описі угруповань прийнято розрізняти яруси – деревний, чагарниковий і трав'янистий. В межах трав'янистого ярусу розрізняють верхній трав'янистий ярус (50—100 см), середній (25—50 см) і нижній (5—25 см), які часто об'єднують. В більшості випадків окремі яруси можуть бути відсутніми.

Періодичність. Для вивчення періодичності відзначають при описі угруповання фенологічну фазу кожного виду.

Останнім часом частіше користуються цифровими позначеннями фаз розвитку рослин, а саме: 1 - вегетація, 2 - бутонізація, З - цвітіння, 4 - плодоношення, 5 - закінчення вегетації, 6 - період спокою. Крім того, в межах кожної фази розрізняють ще підфази, які також позначають цифрами.

Періодичність враховують як при стаціонарних, так і при маршрутних дослідженнях. У першому випадку ми одержуємо дані про сезонний розвиток одних і тих же угруповань за ряд років, в другому випадку одержуємо разові фенологічні дані для всіх тих угруповань, які описуються при проходженні маршруту.

3. Опис місцезростань

Перш за все, указують характер рельєфу, причому, якщо пробна площа знаходиться в гірській місцевості, потрібно відзначити висоту над рівнем‚ моря (приблизно або за допомогою висотоміра), потім загальний характер рельєфу всієї місцевості: хребет, плато, рівнина, вершина гори і т. п.

Якщо пробна площа знаходиться на схилі, потрібно відзначити експозицію і ухил схилу. Експозицію визначають за допомогою компаса і указують в градусах. Ухил схилу визначають або на око, або, за допомогою гірського компаса.

Потім відзначають характер ґрунту або (при менш детальних дослідженнях) лише її шару до глибини 25-30 см. Найбільш важливими для характеристики місцезростання рослинних угруповань є наступні властивості ґрунту:

- забарвлення ґрунту;

- структура ґрунту;

- потужність ґрунту і окремих його горизонтів (включаючи підстилку);

- ґрунтовий скелет;

- механічний склад.

Бланк для опису лугових і степових фітоценозів|

1 .№ опису

2. Дата

3. Назва фітоценозу|

4. Область район, назва місцевості, координати.

5. Висота над рівнем моря (при необхідності)

6. Експозиція схилу (у градусах)

7. Ухил схилу (крутизна схилу в градусах)

8. Загальний характер рельєфу

9. Мікрорельєф і його походження

10. Характер ґрунту

11. Характер зволоження і глибина ґрунтових вод (по можливості)

12. Точні або приблизні розміри пробного майданчика

13. Список рослин пробного майданчика (див. таблицю)

№/п

Назва рослини

Проективне покриття (у % або в балах)

Висота (у см або м)

Фенофаза|

Загальні зауваження

           

14. Ярусність

15. Вплив людини і тварин, що пасуться

16. Вплив диких тварин.

При описі пробних площ в лісах приведений бланк матиме дещо інший вигляд. Так замість рясності відзначають покриття стовбурів або (частіше) повноту деревостанів|. Окрім цього в спеціальних графах відзначають діаметр стовбура на висоті грудей і вік, що враховуються окремо по кожній породі.

Таким чином, для лісових угруповань бланк повинен підрозділятися на дві частини: для деревних і для нижніх ярусів. Крім того в лісових угрупованнях дуже важливо відзначати наявність або відсутність відновлення кожної деревної породи. Окрім сходів, або, як говорять лісоводи, насінного відновлення, потрібно окремо враховувати поросль від пнів і кореневі відростки у тих порід, які мають здатність вегетативного розмноження.

Бланк для опису лісового фітоценозу|

1 .№ опису

2. Дата

3. Тип лісу або асоціація

4. Область район, назва місцевості, квартал, координати.

5. Висота над рівнем моря (при необхідності)

6. Експозиція схилу (у градусах)

7. Ухил схилу (крутизна схилу в градусах)

8. Загальний характер рельєфу

9. Мікрорельєф і його походження

10. Характер ґрунту

11. Характер зволоження і глибина ґрунтових вод (по можливості)

12. Підстилка (потужність % покриття)

13. Вплив людини і тварин, що пасуться

14. Вплив диких тварин

15. Ступінь зімкнутої крон (світлова повнота деревостанів|)

16. Розмір пробного майданчика

17. Опис деревостану

|

Порода

Ярус

Склад(по покриттю стовбурів)

Діаметр в см

Висота в м

Вік (переважаючий)

Фенофаза|

Загальні зауваження

переважаючий

максимальний

переважаюча

максимальна

                   

18. Опис відновлення

Порода

Склад (у десятих долях)

Рясність

Висота в см

Вік

Походження (порослеве, насінне)

Стан (життєвість)

             

Загальні зауваження_________________________________________________________

19. Опис підліску

Порода

Склад (у

десятих долях

Висота в м

Стан (життєвість)

Фенофаза|

Загальні зауваження

переважаюча

максимальна

             

Зімкнутість підліску_________________________________________________

20. Опис трав'яного покриву:

а) загальний характер;

б) ступінь покриття в %;

в) розділення на яруси, їх висота і характер

Назва рослини

Рясність

Проективне покриття в %

Стан (життєвість)

Фенофаза|

Загальні зауваження

           

21. Позаярусна рослинність (ліани та ін|; рясність, кількість і склад).

Загальні зауваження _____________________________________________________________

Література

1.  Ярошенко П. Д. Геоботаника. Основные понятия, направления и методы. – Москва-Ленинград: Изд-во АН СССР, 1961. – 474 с.

2.  Вальтер Г. Общая геоботаника. – М.: Мир, 1982. – 261 с.

3.  Ellenberg H. Aufgaben und Methoden der Vegetationskunde (Einfuhrung in diePhytologie. – Stuttgard, 1956. – 136 s.

4. Александрова В. Д. Классификация растительности.- Л.: Наука, 1969. - 275 с.

5. Голубев В. Н. Некоторые методические вопросы сравнительно-географического изучения эколого-биологических особенностей растительности // Изв. АН Груз. ССР. Сер. биол. - 1977. - 3, N 4. - C. 332-336.

6. Голубев В. Н. Некоторые методические аспекты планирования геобо­танического изучения для флористических классификаций // Материалы VI Всесоюзн. совещ. по классиф. растительности. - Уфа. - 1981. - С. 14-15.

7. Голубев В. Н., Корженевский В. В. Методические рекомендации по геобо­таническому изучению и классификации растительности Крыма. - Ялта: ГНБС, 1985. - 37 с.

8. Braun-Blaquet J. Pflanzensoziologie. – Wien, 3 Aufl. – 1964. – 865 s.

9. Ларин И. В. Луговодство и пастбищное хозяйство. – Москва-Ленинград, 1956. – 367 с.

10. Braun-Blaquet J. Pflanzensoziologie. – Wien, 2 Aufl. – 1951.

[1] У разі відсутності мірної вилки можно використовувати мірну рулетку, за допомогою якої вимірюють довжину кола стовбура. Диаметр стовбура визначають по формулі d = C/π, где d – діаметр стовбура, а С – довжина кола стовбура. |

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить