Методические указания по бухгалтерским темам

Економічний факультет

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В. о. декану економічного факультету

________________ (В. М. Дятел)

«_____»________________ 2010 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни: «АУДИТ» для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр».

Спеціальність 6.030509 «Облік і аудит»

Термін навчання 2010-2011 рік

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Лектор: к. е.н., асистент Волошина О. І.

Курс

4

Семестр –

7

Число тижнів

15

Число кредитів

6

Лекцій, год.

40

Практичних занять, год.

34

Самостійна робота, год.

142

Форма звітності

іспит

Сімферополь – 2010

УДК 657.6(477)

Укладач: кандидат економічних наук, асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Волошина О. І.

Рецензенти:

ПФ НУБіП України «КАТУ», завідуючий кафедрою менеджменту і маркетингу Беспалов В. А.

ПФ НУБіП України «КАТУ», кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту Джалал А. К.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку і аудиту протокол № від « » 2010 р.

Завідуючий кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту,

.

Схвалено навчально-методичною вченою радою економічного факультету протокол № від « » 2010 р.

Голова навчально-методичної
вченої ради економічного факультету
.

1.  Мета і завдання дисципліни

1.1.Місце і роль дисципліни в системі підготовки фахівців

Робоча програма дисципліни «Аудит» складена з урахуванням сучасної кваліфікаційної характеристики фахівця за фахом 6.030509 «Облік і аудит».

Дисципліна входить в перелік спеціальних базових облікових дисциплін і вивчає систему проведення аудиту на підприємствах відповідно до міжнародних стандартів аудиту, інших законодавчих і нормативних актів України щодо організації аудиту на підприємствах різних форм власності і ведення господарської діяльності.

Мета дисципліни

Дати майбутнім фахівцям глибокі теоретичні і практичні знання з питань:

-  нормативно-правової бази аудиторської діяльності в Україні;

-  організації діяльності аудиторської фірми;

-  методів і прийоми проведення аудиту в підприємствах та організаціях;

-  узгодження і планування надання аудиторських послуг;

-  збору та вимог до аудиторських доказів;

-  методики проведення аудиторських перевірок і супутніх аудиту робіт;

-  документального оформлення аудиторської перевірки.

1.2.Завдання дисципліни

Основними завданнями вивчення дисципліни «Аудит» є:

-  надати глибокі теоретичні і практичні знання з організаційних основ аудиторської діяльності, її правового і інформаційного забезпечення, проведення аудиторської перевірки та її документального оформлення;

-  розкрити суть Закону України «Про аудиторську діяльності» (у новій редакції) і основних Міжнародних стандартів аудиту;

-  надати необхідні знання (теоретичні і практичні) для самостійного наукового обґрунтування з урахуванням конкретних методик аудиторської перевірки, заповнення робочих і підсумкових документів аудитора.

1.3.Вимоги до знань і умінь, отриманих у ході вивчення дисципліни «Аудит»

Студенти повинні

Знати:

-  нормативно-правову базу, принципи аудиторської діяльності;

-  методи і прийоми проведення аудиту на підприємствах і організаціях;

-  основи організації аудиторської фірми, права, обов'язки і відповідальність аудиторів;

-  методи виявлення помилок, порушень і зловживань та їх усунення;

-  методику узгодження надання аудиторських послуг;

-  порядок складання планів і програм аудиту, аудиторських робочих документів і аудиторського висновку;

-  методику організації та проведення аудиту активів і пасивів підприємства;

-  вимоги, що пред'являються до якості аудиторських послуг.

Уміти:

-  методично правильно і своєчасно складати плани і програми аудиту;

-  проводити аудит фінансової звітності та окремих об’єктів бухгалтерського обліку;

-  складати робочі документи аудитора і аудиторські висновки;

-  виконувати супутні аудиту послуги.

Оволодіти навиками:

-  правильного складання листа-замовлення і листа-зобов'язання, договору на проведення аудиту;

-  оцінки надійності системи внутрішнього контролю;

-  перевірки господарських операцій, статей активів і зобов'язань;

-  перевірки правильності складання фінансової звітності;

-  розробки і складання робочих і підсумкових документів аудитора.

1.4.Перелік дисциплін та їх розділів (тем), засвоєння яких необхідне при вивченні дисципліни «Аудит»

Успішне вивчення дисципліни може бути після освоєння курсу наступних дисциплін: «Бухгалтерський облік» (Теми 3-9), «Фінансовий облік 1» (Теми 2-10), «Фінансовий облік 2» (Теми 1-9), «Економічний аналіз» (Теми 2-10), «Господарське законодавство» (Теми 4-7, 9, 14-15) та інші.

1.5.Перелік дисциплін з вказівкою розділів (тем), які базуються на дисципліні, що вивчається

Знання, отримані студентами з дисципліни «Аудит», необхідні для вивчення таких дисциплін, як «Організація обліку» (Теми 2-11), «Звітність підприємств» (Теми 1-9), «Фінансовий аналіз» (Теми 2-4, 9-10), «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті» (Теми 2-5, 7, 10-14), «Інформаційні системи і технології в обліку» (Теми 6-12) та інші.

Скачать Robocha navchal'na programa Audit

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить