Статьи по иностранным языкам

УДК 811 111:378.14

Кушнарьова Т. І., ст. викладач кафедри іноземних мов, к. п.н.

Розвиток міжнародних зв’язків України у галузях економіки, господарства, культури, науки, інтеграція з європейськими країнами, вибір Україною курсу на входження в європейський економічний та освітній простір зумовлює соціальне замовлення суспільства на підготовку кваліфікованих фахівців, які повинні володіти навичками та вміннями професійного іншомовного спілкування у всіх сферах діяльності. Зважаючи на це, великого значення в системі нашої освіти набуває навчання студентів вищих навчальних закладів фахової лексики, оскільки відповідно до сучасних міжнародних освітніх вимог випускники вищих навчальних закладів мають володіти вміннями вільно висловлюватися іноземною мовою у процесі досягання ними соціальних, академічних і професійних цілей [1].

Метою статті є формування методичних рекомендацій щодо навчання студентів факультету ветеринарної медицини англомовної фахової лексики.

Актуальність статті зумовлена відсутністю методичних рекомендацій щодо навчання студентів факультету ветеринарної медицини англомовної фахової лексики. Навчання іншомовної фахової лексики студентів виступає необхідним складником у досягненні головної мети навчання іноземної мови – оволодіння англійською мовою як засобом фахового спілкування.

З метою визначення стратегій засвоєння іншомовної фахової лексики ми провели анкетування на факультеті ветеринарної медицини Південного філіалу НУБіП України “Кримський агротехнологічний університет”, де взяли участь 64 студента першого курсу і 53 студента другого курсу цього факультету. Були сформовані 12 запитань, спрямовані на визначення шляхів запам’ятовування іншомовної фахової лексики, а саме – використання:

-  зорового образу (№ 1. Ви записуєте нові слова? № 2. Ви використовуєте запис нових слів для кращого запам’ятовування?);

-  акустичного образу (№ 3. Ви промовляєте нові слова вголос, коли їх вчите? № 6. Ви повторюєте нове слово для того, щоб запам’ятати
його?);

-  графічного образу (№ 4. Ви намагаєтесь думкою уявити собі те, що названо словом?);

-  семантичного образу слів (5. Ви запам’ятовуєте слова, які вживаються зі словом, що підлягає запам’ятовуванню? № 7. Ви аналізуєте складові частини слова, коли його вивчаєте?);

-  інших чинників для запам’ятовування іншомовної фахової лексики (№8. Коли Ви запам’ятовуєте нове слово, то пригадуєте…?).

Зазначимо, що якщо студент обирав 2 відповіді на одне запитання, то перший обраний ним варіант відповіді ми приймали як основний. Отже, при аналізі даних враховувався один (перший) варіант відповіді.

Таким чином, проведений аналіз анкетних даних дозволив нам зробити висновок, що при засвоєнні іншомовної фахової лексики нові лексичні одиниці засвоюються в чотирьох образах: зоровому, акустичному, графічному та семантичному.

Здійснене нами теоретичне та експериментальне дослідження проблеми навчання студентів факультету ветеринарної медицини англійської фахової лексики дозволяє сформулювати наступні методичні рекомендації.

Під час навчання студентів факультету ветеринарної медицини англійської фахової лексики слід ураховувати лінгвістичні особливості англійської ветеринарної лексики, які полягають у наявності лексики, запозиченої з інших терміносистем (біології, медицини), слів-інтернаціоналізмів, функціонуванні різних процесів в її утворенні.

Для відбору лексичного мінімуму, що підлягає засвоєнню студентами факультету ветеринарної медицини, доцільно використовувати такі критерії: 1) частотність; 2) розповсюдженість у спеціальних текстах; 3) семантична цінність.

Для успішної організації і проведення навчання відібраної нами англійської ветеринарної лексики необхідно класифікувати всі лексичні одиниці, що підлягають засвоєнню, за ступенем трудності їх засвоєння. Як вихідне положення під час розробки методичної типології ветеринарної лексики, що підлягає засвоєнню, рекомендуємо скористатися запропонованою Л. С. Бархударовим [2] типологією лексичних міжмовних відповідностей, згідно з якою ми виділяємо наступні чотири типологічних групи лексики за ступенем труднощів. До першої рекомендуємо віднести терміни-інтернаціоналізми, що характеризуються неспівпаданням наголосу і неспівзвучністю наголошених голосних при частковій співзвучності приголосних або їх повній неспівзвучності; до другої типологічної групи – терміни, які співпадають за обсягом, але не співпадають за формою з термінами рідної мови. До третьої групи рекомендуємо віднести терміни, які не співпадають ні за формою, ні за обсягом значень із термінами в рідній мові; до четвертої – абревіатури.

У процесі навчання студентів факультету ветеринарної медицини англійської фахової лексики слід розрізняти три етапи навчання лексики: – етап семантизації й первинного закріплення лексики; ІІ – етап формування лексичних навичок; ІІІ – етап удосконалення лексичних навичок. Метою етапу семантизації і первинного закріплення лексики є повідомлення знань про нові лексичні одиниці і закріплення в пам’яті студентів слухомовленнєвомоторних і семантичних образів даних лексичних одиниць. На етапі формування лексичних навичок здійснюється обробка комплексних лексичних операцій, що складають основу навички на базі сформованих первинних умінь вживання лексичних одиниць. Метою етапу удосконалення лексичних навичок є закріплення відпрацьованих лексичних операцій на основі вживання нових лексичних одиниць з іншим матеріалом і формування лексично спрямованих мовленнєвих (вторинних) умінь.

Методику навчання англійської фахової лексики рекомендуємо реалізувати за допомогою комплексу вправ.

До вимог, на які рекомендуємо спиратися у створенні комплексу вправ для навчання студентів факультету ветеринарної медицини англійської фахової лексики, належать: комунікативність вправ, умотивованість мовленнєвих дій студентів, новизна, культурологічна та професійна спрямованість, створення навчально-комунікативних ситуацій трьох рівнів керованості (вправи з повним, частковим та мінімальним керуванням), забезпечення студентів під час виконання вправ необхідними вербальними та невербальними опорами.

Вправи для навчання студентів факультету ветеринарної медицини повинні відповідати наступним методичним вимогам: відповідності вправ цілям і завданням поетапного формування й удосконалення лексичних навичок, диференціації вправ з урахуванням методичної типології відібраної фахової лексики, визначення якісного складу вправ, їх кількісного співвідношення і послідовності, вмотивованості мовленнєвих дій студентів, новизни.

Рівень сформованості лексичних навичок доцільно визначати за допомогою лінгводидактичного тестування, що містить набір лінгводидактичних тестів, розподілених за складністю виконання в межах цього комплексу. Рекомендується набір тестів, який дозволяє визначити рівень сформованості лексичних навичок і вмінь на основі продукування слова, цілої фрази, понадфразової єдності.

Для оцінки рівня сформованості лексичних навичок, що характеризуються такими якостями, як свідомість у вживанні ЛО, автоматизованість, гнучкість, стійкість, доцільно застосовувати відповідно такі критерії: 1) адекватність вибору ЛО заданій комунікативній ситуації; 2) тривалість виконання завдань; 3) насиченість мовленнєвих висловлювань студентів новими ЛО; 4) правильність сполучуваності ЛО між собою в мовленнєвому висловлюванні студентів.

Література

1.  Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення викладання, оцінювання. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

2.  Бархударов Л. С. О соответствии лексических значений в английском и русском языках // Иностр. яз. в школе. – 1980. – № 5. – С. 11-16.

Анотація

Стаття присвячена вирішенню проблеми навчання англійської професійної лексики студентів факультету ветеринарної медицини. Розроблені методичні рекомендації щодо навчання англомовної фахової лексики студентів факультету ветеринарної медицини.

Ключові слова: лінгвістичні особливості англійської ветеринарної лексики, етапи навчання лексики, комплекс вправ, рівень сформованості лексичних навичок.

Аннотация

Статья посвящена решению проблемы обучения английской профессиональной лексике студентов факультета ветеринарной медицины. Разработаны методические рекомендации по обучению профессиональной лексике студентов факультета ветеринарной медицины.

Summary

The article deals with the issue of teaching professional vocabulary to students of veterinary medicine department. Methodological recommendations concerning the teaching of professional vocabulary to students of veterinary medicine department have been developed.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить