Охотоведение
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голоса)

Кабінет міністрів України

Південний філіал “Кримський агротехнологічний університет” НАУ

Кафедра садово-паркового, лісового та мисливського господарства

“З а т в е р д ж у ю”

Заст. директора з навчальної роботи

____________________М. Г.Осінній

“______” ____________2006 р.

Тимчасова учбова програма з навчальної дисципліни “Основи мисливствознавства

для спеціальності

7.130401 “Лісове господарство”

Укладач доцент А. І. Дулицький

Затверджена

на засіданні кафедри

Протокол № ___

від “___”________2006 р.

Сімферополь – 2006

Курс “Основи мисливствознавства” — важлива складова у системі навчання студентів зі спеціальності “Лісове господарство”.

Мисливські тварини — звірі й птахи — суттєва і незамінна складова у функціонуванні екосистем із значним деревним елементом, бо без них ці системи, за сучасними природничими уявленнями, не є повноцінними у екологічному і, що дуже важливо, у господарському сенсі. Мисливська частина представників тваринного світу придатна для створення та функціонування на їхній основі сучасного високоефективного, економічно рентабельного мисливського господарства, що додає раціональності природокористуванню в будь яких природних умовах, а в лісових ландшафтах — особливо. Щільні функціональні зв'язки (з точки зору екологічних та господарських інтересів) у біогеоценозах притаманні багатьом аспектам життєдіяльності не лише тих видів і груп тварин, яких людина використовує безпосередньо (мисливство, звірівництво), а й усіх інших без винятку. Знання мисливської фауни, їх біоценотичних взаємодій цілком природно є невід'ємним елементом у кваліфікації будь якого фахівця в галузі лісового, а особливо мисливського господарства.

Метою викладання курсу є формування у студентів знань, уявлень та навичок щодо сучасного стану класифікації, систематики та номенклатури видового складу лісової фауни наземних хребетних, головних особливостей їхньої екології та біології, можливостей і шляхів їх раціонального використання, охорони їхніх ресурсів на теренах України та в міжнародних масштабах.

Завдання викладання курсу полягають у належній теоретичній підготовці висококваліфікованих фахівців сучасного рівня — спеціалістів лісового господарства з головних аспектів класифікації, систематики та номенклатури лісового тваринного світу наземних хребетних країни.

В результаті вивчення дисципліни “Основи мисливствознавства” студенти повинні:

Знати

-  історію і місце мисливства в історії людства, у становленні сучасної людини;

-  значення мисливства в сучасному громадському господарстві;

-  місце, яке займає мисливство в культурному житті суспільства;

-  специфічну і загальну термінологію мисливствознавства;

-  основні складові сучасного мисливського господарства;

-  знаряддя, устаткування, технічне забезпечення сучасного мисливського господарства;

-  сучасний стан популяцій мисливських звірів та птахів;

-  склад мисливської фауни України;

-  головні екологічні групи мисливських тварин України;

-  особливості і типи річного життєвого циклу мисливських тварин;

-  розведення дичини;

-  методику проведення обліку ресурсів мисливської фауни;

-  техніку промислу й добування мисливських тварин;

-  передовий вітчизняний і закордонний опит щодо ведення мисливського господарства;

-  засади охорони й раціонального використання мисливської фауни;

Вміти

-  вирішувати практичні питання організації мисливського господарства;

-  організовувати роботу з охорони, підтриманню чисельності і раціонального використання ресурсів мисливських тварин;

-  здійснювати боротьбу з браконьєрством,

-  організовувати сучасне полювання;

-  готувати й розробляти пропозиції з покращення використання мисливських угідь в господарстві;

-  забезпечувати виконання планів з проведення біотехнічних і мисливсько-господарчих заходів;

-  впевнено визначати видову приналежність мисливських звірів та птахів;

-  поратися зі спеціальною літературою в тому числі визначниками, довідниками тощо;

-  безпомилково впізнавати біотопи конкретного виду мисливських звірів та птахів;

-  користуватися отриманим знанням та навичками у своїй практичній діяльності;

-  надавати допомогу експедиціям і партіям у виконанні робіт з мисливського впорядження.

Володіти

-  навичками пошуку й спостереження різних видів мисливських тварин у природних умовах;

-  сучасною технікою та іншими сучасними засобами спостереження за дикими тваринами (бінокль, відео - та фотоапаратура, ноктовізори, самописне, препарувальне обладнання та інше устаткування);

-  навичками неполохливого, у тому числі дистанційного стеження за вільними тваринами;

-  здобування різних видів мисливських тварин дозволеними засобами і способами для промислових, мисливських, наукових, навчальних та будь яких інших цілей.

Розвивати творчі здібності

-  у царині детального вивчення різних практичних і теоретичних аспектів існування мисливських звірів та птахів;

-  у розробці заходів з ефективної охорони та раціонального використання мисливської фауни України.

Міждисциплінарні зв’язки. викладання даної дисципліни тісно пов’язане з наступними курсами:

-  Екологія,

-  Біологія лісових звірів і птахів

-  Біотехнія,

-  Облік і прогнозування чисельності мисливських тварин,

-  Мисливська таксація,

-  Основи впорядкування мисливських угідь,

-  заповідна справа

 

В с т у п

Предмет і завдання дисципліни. Основи мисливствознавства, як комплексна наука про мисливсько-тваринний компонент лісового біогеоценозу. Основні розділи мисливствознавства. Внесок вітчизняних і зарубіжних вчених у розвиток мисливствознавства. Сучасний стан розвитку даної галузі науки в Україні і в світі.

Мисливство: формулювання, поняття, визначення; поняття про морський звіробійний промисел, рибальство й збирання. Мисливське господарство та Мисливствознавство.

Місце і значення висококваліфікованих спеціалістів-мисливствознавців в організації раціонального використання та ефективної охорони ресурсів тваринного світу в Україні.

1.  Історія мисливства

Історія виникнення мисливства як галузі народного господарства. Мисливський інстинкт у хижака й людини; відношення до хижака з боку представників скотарських та мисливських племен. Мисливство і його вплив на розвиток людської цивілізації. Вплив цивілізації на сутність і місце мисливства в житті суспільства. Мисливство в палеоліті, за часів феодалізму, капіталізму. Мисливство в наші часи.

2. Мисливська фауна України

Ссавці

Загальна характеристика класу. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови ссавців. Особливості будови скелету звірів різних систематичних груп. Характеристика системи органів кровообігу, дихання, травлення, розмноження. Зовнішні покриви ссавців, їх види і функції.

Річний життєвий цикл ссавців. Гін, парування, вагітність, лактація, линяння, живлення. Міграції і зимівлі. Сплячка. Добова активність ссавців.

Головні аспекти біології мисливських звірів. Екологічні групи ссавців. Лісові звірі; Польові і Степові звірі; Напівводні звірі. Загальні відомості про виникнення і еволюцію ссавців. Засади систематики ссавців. Новітні відомості щодо системи ссавців.

Біолого-систематичний огляд лісових ссавців

Ряд Комахоїдні. Родина кротові. Рід кріт. Родина хохулеві. Рід хохуля. Основні систематичні ознаки. Особливості сучасного практичного значення, використання та охорони комахоїдних.

Ряд Зайцеподібні. Родина заячі. Рід заєць. Рід кріль.

Ряд Гризуни. Родина білячі. Рід білка. Рід байбак. Родина боброві. Рід бобер. Родина нутрієві. Рід нутрія. Родина норицеві (хом’якові). Рід водяна полівка. Рід ондатра.

Ряд Хижі. Родина собачі. Рід вовк. Рід лисиця. Рід єнотоподібний собака. Родина ведмежі. Рід ведмідь. Родина куницеві. Рід тхір і горностай. Рід куниця. Рід перегузня. Рід видра. Рід борсук. Родина котячі. Рід кіт. Основні систематичні ознаки. Особливості сучасного практичного значення, використання та охорони хижих звірів в Україні.

Ряд Парнокопитні. Родина свинячі. Рід дика свиня або кабан. Родина оленячі. Рід Олень. Рід козуля. Рід лось. Родина порожнисторогі. Рід муфлон. Рід серна. Рід зубр. Основні систематичні ознаки. Особливості сучасного практичного значення, використання та охорони парнокопитних.

Сучасні ресурси лісових звірів в Україні та можливості їх раціонального використання.

 

Птахи

Загальна характеристика класу. Головні особливості зовнішньої та внутрішньої будови птахів. Будова зовнішніх покривів птахів. Будова і функції пера. Види пір’я. Будова крила птаха. Особливості будови скелета птахів різних еколого-систематичних груп. Особливості будови та функціонування кровоносної, дихальної та травної системи птахів. Будова статевої системи птахів та її функціонування.

Річний життєвий цикл птахів. Шлюбний період. Розмноження. Гніздовий період. Типи розвитку пташенят. Линяння. Живлення. Сезонні міграції. Зимівля. Добова активність птахів.

Походження і еволюція птахів — загальні відомості. Сучасна система систематики птахів.

Екологічні групи мисливських птахів. Лісові і чагарникові птахи. Болотні та лучні птахи. Степові та польові птахи. Водоплавні птахи.

Біолого-систематичний огляд мисливських птахів

Ряд Гусеподібні. Родина качкові. Рід казарка. Рід казарка червоновола. Рід гуска. Рід гуска біла. Рід гуска гірська. Рід огар. Рід качка річкова. Рід чернь. Рід попелюх. Рід каменяра. Рід морянка. Рід гоголь. Рід пухівка. Рід синька. Рід савка. Рід крех.

Ряд Куроподібні. Родина тетерукові. Рід куріпка біла. Рід тетерук. Рід глушець. Рід орябок. Родина фазанові. Рід кеклик. Рід куріпка. Рід перепілка. Рід фазан.

Ряд Журавлеподібні. Родина пастушкові. Рід пастушок. Рід погонич. Рід деркач. Рід курочка водяна. Рід султанка. Рід лиска. Родина дрохвові. Рід дрохва. Рід хохітва.

Ряд Сивкоподібні. Родина лежневі. Родина сивкові. Рід сивка. Родина кулики-сороки. Рід кулик-сорока. Родина баранцеві. Рід баранець малий. Рід баранець. Рід слуква. Рід кульон. Рід грицик.

Ряд Голубоподібні. Родина голубові. Рід голуб сизий. Рід горлиця.

3. Біологічні основи мисливства

Структура популяції. Чисельність. Приплід и приріст чисельності. чисельність. Припустима та оптимальна щільність населення мисливських тварин. Визначення оптимальної чисельності (щільності). Визначення норм експлуатації запасів дичини. Типи мисливських господарств та їхні характерні особливості.

Обліки мисливської фауни. Задачі, цілі облікових робіт. Методи визначення чисельності мисливських тварин: маршрутний, окладний, прогоном, міченням, маршрутно-візуальний, з літака, по фекальних купках, опитово-анкетний, на водопоях і т. і.; облік оленів на реву; облік з лайкою; облік глухарів і тетеревів.

4. Мисливське господарство України

Мисливське впорядження території. Мисливські угіддя. Продуктивність мисливських угідь. Бонітування мисливських угідь. Інвентаризація й оцінка мисливських угідь. Впорядження мисливських угідь. Типи й типологія мисливських угідь. Мисливська таксація мисливських угідь. Практичне значення таксаційних робот. Розрахунок середнього бала харчового потенціалу лісового масиву для мисливських тварин.

Регулювання мисливства. Економічна роль мисливства в сучасному суспільстві. Кадри фахівців мисливського господарства, учбові заклади для їх підготовки. Структуризація мисливства. Спеціалізація мисливського господарства. Органи управління і контролю. Традиції та звичаї полювання. Про моральні якості мисливця. Негуманні методи добування хутрових звірів. Антимисливський рух.

5. Експлуатація мисливської фауни

Знаряддя добування мисливських тварин. Історія й різноманіття знарядь добування. Холодна зброя: лук і стріла. Вогнепальна зброя. Сучасна мисливська зброя. Поняття про активні й пасивні знаряддя добування тварин. Самоловні знаряддя й пристосування: тенета, петлі, живоловки. Застосування отрутохімікатів для знищення шкідливих тварин. Ловчі тварини. Собаки: походження, приручення; класифікація. Мисливські собаки: породні групи й групи за призначенням. Ловчі птахи: види, дресирування, спорядження. Полювання з хижими птахами.

Способи добування тварин. Способи полювання первісної людини. Перша зброя людини. Класифікація полювань: за технологією, способами проведення, об'єктами переслідування, кількості учасників і т. і. Промислове полювання. Спортивне полювання. Беззбройне полювання.

Техніка добування промислових тварин: крота, хохулі; ховрахів, білки, ондатри; зайців; лисиці, єнотоподібного собаки, борсука, куниць, дрібних куницевих; полювання на ведмедя; на ратичних — кабана, косулю, оленів, лося, муфлона. Добування борової дичини: глухаря, тетерева, орябка. Полювання на слукву; куликів, перепела, куріпку, качок, гусей тощо.

Продукція мисливського господарства. Асортимент продукції мисливського господарства. Мисливські трофеї. Польова обробка здобичі — зйомка шкури, способи зйомки. Первинна обробка шкур, правка. Сушка й очистка шкурки. Оброблення туш м'ясної дичини — білування, патрання, засолювання. Обробка пернатої дичини: копчення, засолювання. Меморіально-виставкові трофеї. Таксідермія і дизайн меморіально-виставкових трофеїв. Поняття про оцінку меморіально-виставкових трофеїв.

Спорядження мисливців. Екіпірування та обладунки мисливців. Техніка безпеки на полюванні.

6. Господарська діяльність та її вплив на фауну

Лісогосподарча діяльність і відтворення мисливської фауни: Рубки головного користування та їх значення для мисливських тварин. Рубки догляду та їх вплив на фауну. Лісові культури й мисливська фауна. Чинники негативного впливу на мисливську фауну: випас скота, збирання ягід, грибів, лікарських рослин, сінокосіння.

Вплив господарчої діяльності людини на мисливських тварин в нелісових угіддях. Можливості запобігання або зменшення впливу господарчої діяльності людини на умови існування мисливських тварин.

7. Охорона мисливської фауни

Законодавчі та нормативні акти, що регламентують мисливство, а також охорону та вивчення тваринного світу і його раціонального використання в Україні. Мисливство як механізм підтримки стабільності популяцій. Охорона дичини: розуміння, шляхи вирішення. Приклади.

Біотехнія: визначення, значення, пріоритети. Підгодівля: обґрунтування, суть і призначення. Види або групи, для яких вона застосовується; мінеральна підгодівля. Підвищення захисних властивостей угідь: ремізи, галечники, пурхалища. Селекційний відстріл і регулювання чисельності хижаків. "Шкідливі тварини".

Браконьєрство: визначення, значення, роль в динаміці чисельності популяцій мисливських тварин.

Перспективи існування мисливства в Україні і світі.

Рекомендована література:

Основна:

1. Юргенсон П. Б. Охотничьи птицы и звери. — Москва, 1968.

2. Наумов С. П., Лавров Н. П. Биология промысловых зверей и птиц. — Москва, 1948.

3. Банников А. Г., Успенский С. М. Охотничье - промысловые птицы и звери СССР. — Москва, 1973.

4. Татаринов К. А., Владышевский В. Д., Марисова И. В. Лесные птицы, звери и охотоведение. — Львов, 1975.

5. Салганский А. А. Птицы и звери наших лесов. — Москва, 1961.

6. Харченко Н. А., Лихацкий Ю. П., Харченко Н. Н. Биология зверей и птиц. — Москва, 2003.

Додаткова література:

7. Исаков Ю. А. География ресурсов водоплавающей дичи, ее воспроизводство и правильное использование. — Москва, 1965.

8. Колосов А. М., Лавров Н. П., Михеев А. В. Биология промыслово-охотничьих птиц СССР. — Москва, 1975.

9. Колосов А. М., Лавров Н. П., Михеев А. В. Биология промыслово-охотничьих зверей СССР. — Москва, 1979.

10. Колосов А. М., Шибалов С. В. Боровая дичь, ее промысел и заготовка. — Москва, 1957.

11. Доппельмаир Г. Г., Мальчевский А. С., Новиков Г. А. Биология лесных зверей и птиц. — Москва, 1975.

12. Лысенко В. И. Фауна Украины. Гусеобразные. — Киев, 1999.

13. Мисливствознавство: Навч. Посібник / Бондаренко В. Д., Делеган І. В., Татарінов К. А. та ін.; відп. ред. В. Д. Бондаренко. — К.: НМК ВО, 1993.

14. «Охота и охотничье хозяйство» 1956–2004 гг.

15. «Лісовий і мисливський журнал» 1995–2004 рр.

Завідувач кафедри О. Ф. Поляков

Декан факультету В. Ф. Вільчинський

Погоджено:

Учбово-методичний відділ Н. І. Біляєва

Скачать  Timchasova uchbova programa Lіsove gospodarstvo

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Google